slayder1

 

Regulamin

Konkurs Wzornictwa Przemysłowego „Miejsce w którym żyjemy” Projekt Arting 2015

§ 1. Cele konkursu

1. Budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych.
2. Upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane.
3. Prace konkursowe wraz załącznikami składne są w siedzibie Organizatora za pośrednictwem poczty lub kuriera z poświadczeniem zwrotnym odbioru.

§ 3. Organizacja

1. Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.
2. Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.
3. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ludzie-Innowacje-Design z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Gazownicza 9 oraz Urząd Miasta Bielsko-Biała.
4. Konkurs Wzornictwa Przemysłowego „Miejsce w którym żyjemy” jest drugą edycją nowej formuły konkursu Projekt Arting organizowanego przez Urząd Miasta Bielsko-Biała od 1994 roku.
5. Na stronie konkursu powstanie baza informacji o zagadnieniach dotyczących tematyki konkursu.

§ 4. Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, wydziałów architektury oraz architektury krajobrazu, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.
2. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy,  jurorzy oraz członkowie ich rodzin.
3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

§ 5. Warunki uczestnictwa

1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych stanowiący załącznik nr 1.
2. Dokumentacja projektowa w postaci cyfrowej na nośniku CD zawierająca:
– plansza w formacie B1 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym,
– plansza w formacie A3 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym będąca zmniejszoną wersją planszy B1,
– opis projektu o długości maksymalnej 400 znaków,
– materiały niezbędne do przygotowania dalszej prezentacji projektu w materiałach drukowanych i  multimedialnych np. rysunki, zdjęcia, wizualizacje,
– zdjęcie autora lub autorów projektu do katalogu wystawy.
3. Oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika prawa własności i praw autorskich do pracy konkursowej stanowiące załącznik nr 2.

§ 6. Nagrody

1. W konkursie przewiduje się przyznanie zwycięzcy konkursu nagrody  pieniężnej w wysokości: za pierwsze miejsce 6000 zł, za drugie miejsce 4000 zł, za trzecie miejsce 2000zł.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród nieprzewidzianych
w Regulaminie.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu. Płatnikiem podatku jest Organizator.  Organizator ma prawo potrącić kwotę odpowiadającą wysokości podatku z wyżej wymienionej nagrody do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora.
4. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika.
5. Jeżeli nagrodzona praca konkursowa została zgłoszona przez kilka osób, należy im się wspólnie jedna nagroda. W takim wypadku nagroda zostanie wypłacona na jeden rachunek bankowy wskazany na piśmie przez wszystkich uczestników, którzy pracę zgłosili.
6. Uczestnik nie ma prawa do nagrody jeżeli okaże się, że jego oświadczenia i zobowiązania zawarte w Załącznikach do Regulaminu były nieprawdziwe, nieskuteczne lub bezprawne.

§ 7. Terminy

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi 15.04.2015 roku i będzie dostępne na stronie Organizatora pod adresem www.flid.pl
2. Dokumentację projektową należy złożyć w siedzibie Organizatora do 10.11.2015 roku.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii wręczania nagród na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w siedzibie Organizatora 11.12.2015 roku.

§ 8. Jury

1. Jury konkursowe powoływane jest przez Organizatora i liczy 5 osób.
2. W skład jury wchodzą eksperci, projektanci wzornictwa, przedstawiciele uczelni będących partnerami konkursu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i przedstawiciel Organizatora. Pełny skład jury zostanie ogłoszony na stronie konkursu www.flid.pl

§ 8. Kryteria oceny projektów

1. Innowacyjność, oryginalność.
2. Optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, estetycznych i ekologicznych.
3. Optymalizacja zużycia energii i materiałów w fazie produkcji i eksploatacji produktu oraz możliwość jego recyklingu po okresie zużycia.
4. Forma prezentacji, jej przejrzystość i spójność.

§ 9. Wykorzystanie projektów

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych projektów do celów popularyzacji konkursu oraz projektantów uczestniczących w konkursie za pośrednictwem wydawnictw, prasy, nośników elektronicznych i innych środków masowego przekazu z uwzględnieniem wszelkich wystaw pokonkursowych bez uiszczania honorarium autorskiego.
2. Przewiduje się także publikację katalogu konkursowego prezentującego projekty, zarówno zgłoszone do konkursu, jak i wyselekcjonowane przez jury.
3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu prac konkursowych uczestnikom. Po zakończeniu konkursu uczestnik może odebrać pracę konkursową z miejsca, do którego została ona przesłana , na własny koszt, w terminie do dnia 31.01.2016 roku. Po tej dacie organizator nie jest zobowiązany do przechowywania nośnika pracy konkursowej i ulegnie on komisyjnemu zniszczeniu.

§ 10. Prawa autorskie i ochrona prawna

1. Na uczestnikach ciąży obowiązek ochrony prawnej projektu, co oznacza, że autorzy sami będą dochodzili swoich praw, gdyby doszło do ich naruszenia, na podstawie odpowiednich przepisów Prawa Autorskiego.
2. Prawa autorskie oraz autorskie prawa majątkowe pozostają własnością twórców, chyba, że zostaną określone odrębną umowa z producentem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie tych umów.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  stosuje się powszechnie  obowiązujące przepisy prawa.
3. Treść niniejszego Regulaminu i załączniki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.flid.pl a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi zmianami).
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i organizatora od chwili ich opublikowania na stronie internetowej organizatora.

 

 

slayder1b

Historia Artingu

Zaczęło się w 1994 roku, kiedy transformacja polskiej gospodarki była jeszcze świeża, a ówczesny dyrektor Galerii Bielskiej BWA, obecnie Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, Zbigniew Michniowski wpadł na pomysł konkursu dizajnu „integrującego środowiska twórcze i inżynierskie na rzecz rozwoju regionu…”. Dzisiaj mamy w Polsce wiele wystaw, konkursów i festiwali dizajnu, ale wtedy ten bielski konkurs był jedną z pierwszych zapowiedzi zmiany w myśleniu o budowaniu strategii firmy w oparciu o kreatywność nie tylko w zakresie technologii, ale i formy produktu. Organizatorem konkursu była Gmina Bielsko-Biała, w imieniu której działała Galeria Bielska BWA i Wydział Promocji Miasta. Zrealizowano sześć edycji w latach: 1994, 1995, 1996, 2006, 2008, 2010.

 

469/4ba26d4b9e3fe_hydrant.jpg469/4ba26d0ee3238_deski.jpg469/4ba26fef28f62_upominek01.jpg469/4ba26dfd0c738_jury03.jpg

Materiały archiwalne: www.arting.com.pl

 

Nowa formuła

W 2013 roku ogłoszono Konkurs Wzornictwa Przemysłowego „Energia Jutro” Projekt Arting 2013, którego jednym z celów było to, by idea Artingu nie uległa zapomnieniu. Zorganizowany został przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design oraz Urząd Miasta Bielsko-Biała pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jacka Krywulta. „Miejsce w którym żyjemy” Projekt Arting 2015 to II edycja konkursu, kontynuująca tematykę otoczenia człowieka i jego funkcjonowania w otoczeniu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.